Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FOL-MECH Sp. z o.o. z siedzibą w 09-410 Płock, Stare Boryszewo 3a.
 2. Kontakt:
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • niezbędnym do wykonania/zawarcia umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  • realizacji zamówienia oraz obsługi związanej z rękojmią lub gwarancją udzieloną na produkt lub usługę tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1).
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie
  • księgowości i rachunkowości (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Okres przechowywania danych.
  • W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową.
 5. Udostępnianie danych osobowych
  • Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy w celu realizacji zawartej umowy.
   • Podmioty przetwarzające, które działają wyłącznie na nasze polecenie: dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, kurierzy oraz upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa: US itp.
   • Administratorzy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania Pani/Pana danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 6. Prawa osób których dane dotyczą
  • Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   • Prawo do cofnięcia zgody
   • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   • Prawo dostępu do danych
   • Prawo do sprostowania danych
   • Prawo do przenoszenia danych
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Przekazanie przez Panią/Pana dane osobowe następuje dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie a w konsekwencji jej wykonanie.
 8. Przekazywanie do Państwa Trzeciego
  • Informujemy, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Profilowanie
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.